Escala
header

Beroepsgeheim in de zorg en het sociaal werk

Opleiding van 3 sessies

Tags: instelling;_beroepsgeheim;_discretie;_vertrouwelijke_informatie;_schuldig_verzuim;_woonzorgcentrum;_wzc;

Omschrijving

Als medewerker in de sector van personen met een handicap, bijzondere jeugdzorg, maatschappelijk werk, psychiatrie, gezinshulp, kinderopvang en ouderzorg komt u ongetwijfeld in contact met situaties waarbij u vragen hebt bij het beroepsgeheim of de privacy bij uw cliënt. Deze opleiding biedt, aan de hand van een theoretisch kader en verschillende cases, een inzicht hoe u kan of moet reageren op verschillende ethische dilemma's.

Deze vormingsreeks handelt over beroepsgeheim en het opslaan en verwerken van informatie.

Ze is opgebouwd uit drie sessies die telkens opgebouwd zijn uit een informatief en een reflecterend/interactief luik.

Programma

Sessie 1: Beroepsgeheim

De welzijnssector kan niet zonder het geheim. Een cliënt moet zich in vertrouwen kunnen wenden tot een hulpverlener en erop kunnen rekenen dat vertrouwelijke gegevens niet worden uitgebazuind. Dit wordt gewaarborgd door het beroepsgeheim.

Vroeger waren de beroepsbeoefenaar en de cliënt de enige betrokkenen bij een hulpverleningsrelatie, het zogenoemde colloque singulier. Tegenwoordig worden hulpverleners er evenwel steeds vaker mee geconfronteerd dat ze vertrouwelijke informatie moeten delen met collega's en/of andere hulpverleners of voorzieningen. Hierbij komt het beroepsgeheim soms in het gedrang..

In deze eerste sessie bespreken we het beroepsgeheim. Wanneer is er sprake van een beroepsgeheim, welke zijn de wettelijke bepalingen, wanneer wordt het geschonden, hoe zit het met zwijgrecht en -plicht, en spreekrecht en -plicht? Welke zijn de risico's van schuldig verzuim? En hoe zit het met het gedeeld, gezamelijk en afgeleid beroepsgeheim?

Sessie 2: Informatie over een cliënt opslaan, verwerken en uitwisselen

Voortdurend slaan hulpverleners gegevens over cliënten op. Het inwinnen, verwerken en uitgeven van informatie is een van de belangrijkste processen binnen het ortho- en sociaalagogisch werkveld.

De manier waarop dit moet en kan, wordt in meerdere wetten vastgelegd. We vinden bepalingen terug in de wet op de patiëntenrechten of het decreet rechtspositie van de minderjarige. De wet die de meest primordiale rechten en plichten omschrijft, is evenwel de wet op de verwerking van de persoonsgegevens.

In deze sessie schetsen we die verschillende wettelijke bepalingen, maar we staan ook stil bij de concrete invulling van verslagen en dossiers. De voorbije decennia is er een duidelijke evolutie geweest m.b.t. verslagen en dossiers. Het zijn onmisbare instrumenten geworden in het agogische handelen, die niet langer beschouwd worden als eindproducten die een onveranderlijk beeld van een cliënt en/of begeleiding moeten ophangen, maar werkzame componenten zijn binnen de hulpverlening.

In de dagelijkse praktijk hebben beroepsbeoefenaars niet altijd de tijd om hier bij stil te staan. De dagelijkse werkdruk en prioriteiten laten dit niet toe. Binnen deze sessie willen we daar ruimte maken door te reflecteren over bijvoorbeeld open verslaggeving, waarbij diverse partijen betrokken (kunnen) zijn, of het taalgebruik bij verslagen, of om na te gaan wat de betekenis is van operatie Kelk voor onze informatieopslag.

Sessie 3: Informatie uitwisselen met derden

In een derde luik willen we stil staan bij de informatie-uitwisseling met derden.

Bijvoorbeeld bij vermoedens van kindermishandeling worden hulpverleners niet zozeer geconfronteerd met de vraag hoe zij zelf het misbruik kunnen stoppen, dan wel wat zij moet aanvangen met de informatie waarover zij beschikken in functie van een oplossing voor de probleemsituatie. Behalve beroepsgeheim, is de notie schuldig verzuim en artikel 458bis Sw. hierbij van groot belang.

Dit sluit nauw aan bij de vraag welke informatie kan worden doorgespeeld aan de politie. Geldt het beroepsgeheim onverminderd tegenover de politie? Vanzelfsprekend wel! Maar voor welke dilemma's worden we dan geplaatst.

En wat als andere voorzieningen beroep doen op onze collegialiteit? Hoe ver kunnen we gaan in het ter beschikking stellen van informatie? Welke zijn de deontologische regels bij casemanagement? Niet altijd zijn hiervoor sluitende regels te geven, maat het is belangrijk dat een beroepsbeoefenaar over deze thema's zich gefundeerd een mening kan vormen.

Methodologie

Elke vormingssessie is opgebouwd uit een luik informatie waarin wetgeving en deontologische kaders geschetst worden. Een tweede luik bestaat telkens uit workshops waarin concrete casussen aangereikt en besproken worden; hierbij is ruimte voor persoonlijke inbreng en reflectie.

Voor wie is deze opleiding bestemd

Zie hoger. Zowel residentiële als ambulante hulp/zorg komt aan bod.

Docent

Rudy Schellaert is hoofdlector psychologie en ethiek aan het sociaalagogisch departement van de Hogeschool Gent, coacht studenten en begeleidt ethische reflectieprocessen. Hij is tevens auteur van het boek "Wat ervan te zeggen".


Opleiding van 3 sessies

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2017 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België